BPA – Brukerstyrt personlig assistanse kan være en avgjørende faktor for å oppnå større selvstendighet og livskvalitet for personer med ulike omsorgsbehov.

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse kan være en avgjørende faktor for å oppnå større selvstendighet og livskvalitet for personer med ulike omsorgsbehov.

Ved å velge BPA har du muligheten til å styre din egen omsorg og få den assistansen du trenger, samtidig som du opprettholder kontrollen over ditt eget liv.

I Tutela BPA er vi opptatt av å gi deg en grundig forståelse av hvorfor BPA kan være et verdifullt verktøy i din hverdag.

Les videre

Ved å velge BPA har du muligheten til å styre din egen omsorg og få den assistansen du trenger, samtidig som du opprettholder kontrollen over ditt eget liv.

I Tutela BPA er vi opptatt av å gi deg en grundig forståelse av hvorfor BPA kan være et verdifullt verktøy i din hverdag.

Hvordan kan BPA hjelpe deg?

BPA gir deg fleksibilitet og kontroll over omsorgstjenestene du mottar. Du kan selv bestemme hvilke oppgaver assistentene skal hjelpe deg med, og hvordan du ønsker at de skal utføres.

Dette kan inkludere

  • personlig pleie
  • praktisk assistanse
  • medisinsk oppfølging
  • sosial deltakelse
  • og andre individuelle behov.

Ved å ha kontroll over assistanseordningen kan du tilpasse dentil din unike livsstil og behov, og dermed oppnå større grad av selvbestemmelse.

Hvordan organiseres BPA kommunene?

BPA er en tjeneste som tilbys av kommunene i Norge. Kommunene har ansvar for å organisere og administrere BPA-ordningen i samsvar med lover og forskrifter. Prosessen med å få tildelt BPA kan variere noe fra kommune til kommune, men generelt sett følger den en lignende struktur.

For å søke om BPA må du først ta kontakt med din lokale kommunale omsorgstjeneste eller NAV-kontor. De vil gi deg informasjon om søknadsprosessen og veilede deg gjennom nødvendige steg. Vanligvis vil du måtte fylle ut et søknadsskjema og levere relevant dokumentasjon som beskriver dine omsorgsbehov og hvorfor du mener BPA er riktig for deg.

Etter at søknaden er mottatt, vil kommunen vurdere din situasjon og behov. Det kan være aktuelt å gjennomføre en individuell vurdering eller et møte for å diskutere dine behov nærmere. Basert på denne vurderingen, vil kommunen fatte en beslutning om du er berettiget til BPA, og i så fall fastsette omfang og innvilge antall timer per uke.

Vi hos Tutela BPA er godt kjent med kommunenes organisering av BPA, og vi er klare til å støtte deg gjennom søknadsprosessen og tilby vår kompetansepå feltet dersom du skulle ønske det.

Ønsker du å søke om BPA og vurderer Tutela som din foretrukne leverandør?

Vi veileder deg gjennom prosessen